BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4                             1                                                           1           1   1             00
01 7             1 1   1             1                 1                                 1                 1               01
02 14       1 1       1 1     1                     1                                           2   1   1   1     1     1 1 02
03 15           1   1       1       1               1                   1 1                         2     1 1 1   1       2 03
04 12       1                     3                 1   2 1                                 1           2               1   04
05 12           1 1               1             2     2             1     1                 1   2                           05
06 12   1             1       1               1                   1             1               1   1 1       1       1 1   06
07 16   1   1           3     1       2                       1             1 1         1             1 1 1         1       07
08 15                     1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         1                   1     1     08
09 6                   1                                                 1   1           1             1     1             09
10 10       1   1                 1 1       1                                     1 1                     1     2           10
11 11                   1 1 1 1                               1   1                       1         1             1   2     11
12 13                                 1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1           12
13 6   1                               1                         1   1 1           1                                       13
14 13         1 1       1                                 1 1     1             1         2     1   1     1           1     14
15 15           1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1                   1       1     15
16 15             1               2   1   1   1                 1               1 1         1             2   1       1 1   16
17 7         1             1   1                     1 1               1                   1                               17
18 11 1   1 1   1                   1                       2 1               1                           1               1 18
19 4         1   1         1                   1                                                                           19
20 7         1                         1                         1     1           1 1 1                                   20
21 13     2     1     1     1                         1           2 1     1           1                           1 1       21
22 11   1       1               1 1         1             1       1             1   1             1             1           22
23 11                       1     1                   2                       1     1   1 2       1               1         23
24 4                                                                   1                             1             1     1 24
25 8                 1       2                       1                 1                 2                           1     25
26 16   1       1             1               1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1       26
27 10     1   1         1   1                   1         1           1                           1   1       1             27
28 11       1             1             1 1           1         1   1                 1     1 1               1             28
29 7                                   2         1                   1     1                                         1   1 29
30 6     1                                     1                 1 1             1                       1                 30
31 10           2           1       1     1   1                                             1     1     1         1         31
32 13 1   1               1     1         1     1                             1             1 1   1   1                 1 1 32
33 9   1                 1     1                         2           1   1                                   1     1       33
34 5           1                                                   1                         1   2                         34
35 16   1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1         1             1         2 1   35
36 10                       1     1               1           1   2             1             1                 1       1   36
37 18   1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2             1         1               37
38 13       1                       2         1           1 2       1 1                     1   1 1   1                     38
39 12 1                       1 1         1         1   1               1   1 1                   1                       2 39
40 9 1     1     1                                                         1     1                 1       2           1   40
41 8                                 1     1 1   1             1                         1   1               1             41
42 10                     1 2 1       1           1                             1 1         1                   1           42
43 15       1 1                 2   1             1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1         43
44 14                     2                         1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1           44
45 14               1       1           1 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1               45
46 11 2   1 1       1               1                     2 2                             1                                 46
47 9   1                             2       1 1   1                                                       1           1 1 47
48 2                                                                                     1                           1     48
49 11 1           1   2               1                     1     1                 1 1                       1 1           49
50 12             1 2 1                     1             1   1             1               1         1 1 1                 50
51 12   1   1         1                   1           1       1                       1                       2 1 1     1   51
52 10     1           1                               1           1 1   1   1           1           1               1       52
53 11           1           1         1       1     2                           1 1   1             1             1         53
54 7               1                   1 1                               1       1                   1                 1   54
55 11   1     1       1           1         2 1         1                     1     1             1                         55
56 8   1                                       1 1               1   1                                       1 1         1 56
57 8                       1 1     1                   1               1   1         1                         1           57
58 12             1   1     1                     2                           1         1       1               1     2   1 58
59 7     1 1                                 1         1           1                                   1         1         59
60 12 1             1 2                               1                             1 1       2     1 1                   1 60
61 8       1                                   2       1     1           1 1           1                                   61
62 5 1                                                   1         1                               1                     1 62
63 13   1           2   1       1                               2   1     1       1   1                 1                 1 63
64 13         1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1     1   1     1                   64
65 21 2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1                 1   1                   1   65
66 10 1         1   1     1         1                                 1         1                 1       2                 66
67 14                               1 1 1       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 1   1 67
68 6         1                               1               1                                               2           1 68
69 9                   1     1             1     1           1 1     1                   1                             1   69
70 11 1       2                 1         1     1     1   1 1                                 1                     1       70
71 7           1 1   1   1 1                                                         1                           1         71
72 8                           1                               2               1       1               1       1   1       72
73 13       1         1 1         1   1                             1         1 1                             1   1 2   1   73
74 6   1               1                       1                     1 1   1                                               74
75 18 1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                       75
76 14 1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1             1                           1 76
77 7   1     1                                   1           1                                     1               2       77
78 19 1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1       78
79 13     1 1                 1   1   1                   1 1               1             1     1   1 1     1               79
80 12     1             1                           1       1 1                 1   2           1 1                 1 1     80
81 10               1       1             1     1   1       1           1 1           1 1                                   81
82 11             1       1                 1     1     2           1 1           1             1     1                     82
83 6           1                     1                 1     1         1                                         1         83
84 9     1               1                               1 1       1     1       1 1   1                                   84
85 8 1                 1 1                                           1 1               1     1                       1     85
86 20     1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             1 2   86
87 17   1 1     1               1       1 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1       87
88 9         1                     1         2               1           1                     1 1         1               88
89 10                     1     1                                     1       1   1 1     1                 2     1         89
90 14                   1 1   1 1                     3         1       1             1     2               1       1       90
91 9     1             1     1           1 1                   1 1                           1         1                   91
92 10             1                     1 1                                       1   1                   1 1   1 1     1   92
93 6             1                                 1                     1             1 1           1                     93
94 9   1   1       1   1                   1                         1       1                   1     1                   94
95 10             1                                               1   2         1 1         1 1       1 1                   95
96 11 1       1                                   2 2   1             1             1 1                   1                 96
97 5                                         1         1                                             1           1     1   97
98 10               2           1 1 2   1 1                                   1   1                                         98
99 10                               1 1   1         2               1 1                         1   1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder